322 Newton Exchange/Scottsdale

Jump to route summary

322 Newton Exchange
322 Scottsdale

Jump to trip length

MF
Sat
Sun

Jump to blocks

MF
Sat
Sun
Route diagram
Locate buses

322 Newton Exchange

322 Scottsdale

Trip length

MF

Sat

Sun

Blocks

Line/BlockDepotHeadsignsStartEndDurationSchedule
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
05:3019:0413:34MTuWThF (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
05:4021:2715:47MTuWThF (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
05:5009:0003:10MTuWThF (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
06:0009:0603:06MTuWThF (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
06:1021:4115:31MTuWThF (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
14:5021:5707:07MTuWThF (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
15:0018:0603:06MTuWThF (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:1521:3213:17Sa (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:3021:0312:33Sa (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:4521:1512:30Sa (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:1521:3013:15Su (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:3021:0312:33Su (4/18-6/26)
Block
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:4521:1612:31Su (4/18-6/26)