322 Newton Exchange/Scottsdale

Jump to route summary

322 Newton Exchange
322 Scottsdale

Jump to trip length

MF
Sat
Sun

Jump to blocks

MF
Sat
Sun
Route diagram
Locate buses

322 Newton Exchange

322 Scottsdale

Trip length

MF

Sat

Sun

Blocks

Line/BlockDepotHeadsignsStartEndDurationSchedule
975 051XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
05:3019:0413:34MTuWThF (4/12-6/20)
975 053XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
05:4008:4603:06MTuWThF (4/12-6/20)
975 054XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
05:5009:0003:10MTuWThF (4/12-6/20)
975 056XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
06:0009:0603:06MTuWThF (4/12-6/20)
975 057XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
06:1021:4115:31MTuWThF (4/12-6/20)
975 058XSS
310 SCOTTSDALE
322 NEWTON EXCH
310 LADNER EXCH
310 LADNER EXCH VIA DELTA VIEW
322 SCOTTSDALE
06:1521:2715:12MTuWThF (4/12-6/20)
975 061XSS
310 SCOTTSDALE
310 LADNER EXCH
322 SCOTTSDALE
14:5018:2403:34MTuWThF (4/12-6/20)
975 062XSS
310 SCOTTSDALE
322 NEWTON EXCH
310 LADNER EXCH
322 SCOTTSDALE
15:0019:2304:23MTuWThF (4/12-6/20)
975 063XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
15:4021:5706:17MTuWThF (4/12-6/20)
975 051XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:1521:3213:17Sa (4/12-6/20)
975 052XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:3021:0312:33Sa (4/12-6/20)
975 053XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:4521:1512:30Sa (4/12-6/20)
975 051XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:3021:0312:33Su (4/12-6/20)
975 052XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:1521:3013:15Su (4/12-6/20)
975 053XSS
322 NEWTON EXCH
322 SCOTTSDALE
08:4521:1612:31Su (4/12-6/20)